เทคโนโลยี และประกาศนียบัตรรับรอง

Cradle to Cradle

แนวคิดแบบองค์รวมของการออกแบบ และใช้ประโยชน์ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้เกิดประโยชน์มากที่สุด เกิดขยะน้อยที่สุดหรือเพิ่มระยะเวลาในการใช้งานก่อนที่วัสดุจะย่อยสลายโดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมเมื่อสิ้นอายุของผลิตภัณฑ์ เป็นวิธีการคิดครบวงจรเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

https://www.c2ccertified.org