เทคโนโลยี และประกาศนียบัตรรับรอง

JIS

มาตรฐานอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น (JIS) (日本産業規格, Nihon Sangyō Kikaku เดิมคือ日本工業規格 Nihon Kōgyō Kikaku จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2019) เป็นมาตรฐานที่ใช้สำหรับกิจกรรมทางอุตสาหกรรมในประเทศญี่ปุ่นซึ่งประสานงานโดยคณะกรรมการมาตรฐานอุตสาหกรรมแห่งญี่ปุ่น (JISC) และเผยแพร่ โดย Japanese Standards Association (JSA) JISC ประกอบด้วยคณะกรรมการทั่วประเทศจำนวนมากและมีบทบาทสำคัญในการกำหนดมาตรฐานกิจกรรมทั่วประเทศญี่ปุ่น