คำนวณการใช้งาน

* เป็นการคำนวนแบบเฉลี่ย สภาวะการใช้งานจริงอาจมีค่าที่แตกต่างไปจากการคำนวน เนื่องจากความแตกต่างของสภาพพื้นผิว การดูดซึมของพื้นผิว และจุดประสงค์ของการใช้งานของแต่ละบุคคล